Το συγκεκριμένο σύστημα 5kW αποτελείται από 16 πλαίσια BenQ Μονοκρυσταλλικά των 310W, και μετατροπέα Fronius Symo 5kVa, 3-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 8400kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €1800.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή του κάθε έργου είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της χωροθέτησης του συστήματος. Τα πλαίσια BenQ φέρουν χαρακτηριστικά όπως αυξημένη αντοχή σε συνθήκες υγρασίας και διάβρωσης λόγω αλατιού στην ατμόσφαιρα, οπόταν είναι τα κατάλληλα για εγκαταστάσεις κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές και αλυκές. 

 

20190408163036
20190408163118
20190408163141
20190415155020

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος