Το συγκεκριμένο σύστημα 6.16kW αποτελείται από 22 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 280W, και μετατροπέα Fronius Symo 6kVa, 3-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 10400kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €2200.

Τα πλαίσια είναι τοποθετημένα σε δύο ομάδες με διαφορετικούς προσανατολισμούς. Η κάθε ομάδα πλαισίων λειτουργεί κάτω από διαφορετικές παραμέτρους (κλίση πλαισίου ως προς το έδαφος, κλίση πρόσκρουσης ηλιακού φωτός στην επιφάνεια του πλαισίου) και συνεπώς έχουν διαφορετική παραγωγή. Ο μετατροπέας Fronius προσφέρει την επιλογή σύνδεσης δύο ομάδων (2 MPPTs), συνεπώς ο κάθε προσανατολισμός πλαισίων μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα από τον άλλο.

 

20190926080216
20190926075329
20190926080313
IMG20190927182251446
IMG20190927182251482

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος